10 lutego 2018

FORMY WSPARCIA

INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA I PORADNICTWO ZAWODOWE

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – to plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. Celem IPD jest wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej. Indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego pozwoli na identyfikację potrzeb zawodowych dla 80 uczestników projektu (45K i 35 M).

PORADNICTWO ZAWODOWE – spotkania z doradcą zawodowym dla 80 uczestników projektu – kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowej, wskazanie ścieżek rozwoju zawodowego, przygotowanie kompletu dokumentacji aplikacyjnej. W ramach spotkań odbędą się sesje z kreatorem kariery, wideo wizytówka – aby zwiększyć atrakcyjność uczestników projektów jako pracowników zostaną przygotowane innowacyjne narzędzia służące zwiększeniu ich atrakcyjności.

 

SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE I STAŻE – ŚCIEŻKA A

KURSY/SZKOLENIA ZAWODOWE

Będą dobierane adekwatnie do potrzeb/predyspozycji uczestnika projektu (K/M, z uwzględnieniem stopnia/charakteru niepełnosprawności), zgodnie z ustalonym dla nich IPD oraz wykazem zawodów deficytowych w województwie podkarpackim, powiatach z których pochodzą uczestnicy projektu. Czas trwania Kursu/szkolenia zawodowego oszacowano średnio na poziomie 120h, co wynika z rozeznania potrzeb potencjalnych uczestnika projektu i pracodawców. Kurs/szkolenie zawodowe będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Warunkiem zakończenia udziału w kursie/szkoleniu zawodowym będzie udział w egzaminie mającym na celu weryfikację umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu/szkolenia zawodowego. Usługi szkoleniowe będą realizowane przez podmioty zarejestrowane w RIS prowadzące przez właściwy WUP. Uczestnicy kursu/szkolenia zawodowego otrzymają:

  • materiały szkoleniowe
  • ubezpieczenie NNW
  • badania lekarskie
  • wyżywienie (obiad + przerwa kawowa)
  • stypendium szkoleniowe
  • egzamin
  • certyfikat/zaświadczające/potwierdzające nabyte kwalifikacje
  • zwrot kosztów dojazdu

Liczba uczestników projektu: 40 os., po 20 os. w każdej edycji.

 

STAŻE ZAWODOWE

Pozwolą na praktyczne wykorzystanie nabytych kwalifikacji i umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Staże realizowane będą zgodnie z Wytycznymi EFS w obszarze rynku pracy, zgodnie z zaleceniami Rady (Dz. Urz. UE C 88 z 27.3.2014 str1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW. Staże będą trwały 8h/dobę, maksymalnie 40h tygodniowo., osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności– 7h/dobę, maksymalnie 35h tygodniowo. Każdy uczestnik projektu odbywać będzie staż na podstawie umowy oraz indywidualnie opracowanego programu. Po zakończeniu stażu uczestnik projektu otrzyma pisemną ocenę oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu. Każdy uczestnik projektu będzie miał opiekuna stażu. Miejsca staży zawodowych dobierane będą adekwatnie do predyspozycji/potrzeb uczestnika projektu (K/M, z uwzględnieniem stopnia/charakteru niepełnosprawności).

Liczba uczestników projektu: 65 (6 m-cy/1 UP).

 

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ŚCIEŻKA B

SZKOLENIE

W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie w wymiarze 24 godziny lekcyjne (4 dni x 6 h) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia firmy. Uczestnicy projektu w liczbie 15 (8K,7M) będzie uczestniczyć w szkoleniu umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie obejmować będzie następujące moduły: administracyjno-prawne aspekty prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej, źródła pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, tworzenie biznesplanów.. Zapewniono: zwrot kosztów dojazdu, NNW, materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis)i przerwę kawową i obiadową.

 

DORADZTWO

Każdy Uczestnik/czka projektu skorzysta z 6 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa podstawowego z zakresu pomocy w przygotowaniu biznesplanu.

 

DOTACJA I WSPARCIE POMOSTOWE

O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się każdy Uczestnik/czka projektu, który ukończy wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz doradztwo podstawowe.

Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie, których ubiegać się będzie Uczestnik/czka projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości 24 000,00 PLN.

Projekt zakładał udzielenie dotacji 12 uczestnikom/członkom projektu.

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój, której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Uczestnik/czka projektu, który otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszył inne istotne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia środków.

Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.

Uczestnik/czka projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

WSP. POMOST. FINANSOWE przyznane zostanie na podstawie wniosku składanego wraz z wnioskiem o wsparcie finansowe, przeznaczone na cele pokrycia niezbędnych, bieżących opłat związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 12 uczestników projektu otrzyma finansowe wsparcie pomostowe 1750zł/mc przez 6 m-cy od momentu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

WSP. POMOST. USŁUGI SZKOL.-DORADCZE: 12 firm otrzyma także wsparcie w formie Indywidualnego doradztwa specjalistycznego(6h) związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej. Doradztwo prowadzone będzie przez wyspecjalizowanego doradcę posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast