10 lutego 2018

O PROJEKCIE

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 25 lutego 2018 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu  „Młode kadry Podkarpacia” w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: 25 luty 2018 r. – 25 sierpień 2019 r.

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

Grupa docelowa: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET w wieku 15-29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia (45K, 35M), wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 12 nowych miejsc pracy do 25.08.2019 r.

Projekt zakłada wielopłaszczyznową aktywizację zawodowo-edukacyjną poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla Uczestników/czek projektu, które przyczynią się do łagodzenia problemów lokalnych rynku pracy wśród osób młodych i podniesienia poziomu ich aktywności zawodowej. Ponadto projekt będzie miał pozytywny wpływ na promowanie i rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez utworzenie minimum 12 nowych firm w województwie podkarpackim oraz wpłynie na długofalowe tworzenie nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom.

 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

Ścieżka A

 • WYPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE
 • BEZPŁATNE KURSY/ SZKOLENIA ZAWODOWE
 • STAŻE ZAWODOWE

Ścieżka B

 • WYPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE
 • BEZPŁATNE DORADZTWO I SZKOLENIA – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • DOTACJA INWESTYCYJNA – do 24 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • WSPARCIA POMOSTOWE – 1 750,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • zamieszkiwanie (w rozumieniu kc) na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem osób określonych dla trybu konkursowego poddziałania 1.3.1 (kd1.),
 • status osoby biernej zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP,
  wiek 15-29 lat,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Planowane są dwa nabory do projektu:

I nabór:
Ścieżka A – 29.03.2018 – 13.04.2018
Ścieżka B – 29.03.2018 – 13.04.2018

II nabór:
Ścieżka A – grudzień 2018/styczeń 2019

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 456 533,96 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 227 566,82 zł

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast