Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 1 kwietnia 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Biznesplany należy składać za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

W przypadku złożenia biznesplanu za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu biznesplanu do siedziby TARR S.A.
Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:
1. biznesplan powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
2. biznesplan powinien być wydrukiem jego elektronicznej wersji (wypełniony elektronicznie na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia i wydrukowany),
3. biznesplan powinien być napisany w języku polskim,
4. wszystkie pola biznesplanu powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,
5. biznesplan wraz załącznikami powinien być złożony w jednym egzemplarzu,
6. biznesplan powinien być podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach,
7. do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie załączniki wymienione na końcu biznesplanu,
8. załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez uczestnika projektu (stwierdzenie ”potwierdzam za zgodność
z oryginałem” wraz datą i podpisem uczestnika projektu),
9. biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt).

Wykaz załączników, jakie należy dołączyć do biznes planu:
1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
i samozatrudnienia.
2. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis (zgodnie
z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U.
z 2014 r., poz. 1543) – oryginał.
4. Elektroniczna wersja biznesplanu na nośniku CD/DVD (plik w formacie doc lub docx).