DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z zakończeniem oceny  biznes planów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Młode kadry Podkarpacia – II”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Beneficjenta pomocy w ZUS,
  • kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie Beneficjenta pomocy jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy),
  • dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego dla działalności gospodarczej – (zaświadczenie lub kserokopia umowy z bankiem),
  • dane z dowodu osobistego Beneficjenta pomocy,

W zaświadczeniu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prosimy o podanie faktycznej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (wskazanej w piśmie dot. niniejszej sprawy, które TARR S.A. przesłała do Uczestników/czek projektu).  Data rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie tożsama z datą podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy wszystkie ww. dokumenty muszą zostać zweryfikowane przez pracowników TARR S.A.

Przypominamy, że do wpisu CEIDG należy wpisać dokładnie taki sam kod PKD jak w biznes planie.

Jednocześnie informujemy, iż wraz z powyższymi dokumentami  należy dostarczyć ponadto:

  • dane z dowodu osobistego poręczyciela,
  • dokumenty potwierdzające dochody poręczyciela zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 5 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja”

Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, bieżącą datą oraz czytelnym podpisem.

Nie dostarczenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania dalszym udziałem w projekcie.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z biurem projektu