Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A i B, gdzie zaktualizowano definicję młodzieży NEET oraz Osoby niekształcącej się. Dokonano również zmiany podstawy prawnej Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcieścieżka A w §3 ust 1. pkt. k, oraz §4 ust. 1 pkt. n z której wynika definicja działalności gospodarczej.

W załączniku nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie usunięto zapis „umowa cywilnoprawna”.

W załączniku nr 4 do Regulaminu wsparcia zmieniono zapis „rok kalendarzowy” na „rok podatkowy”.

W załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – ścieżka B doprecyzowano zapisy związane z „osobą nieszkolącą się oraz osobą bierną zawodowo”.