Informacja

Zgodnie z zapisami § 4 pkt. 14 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja” 
Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/czkę projektu. Pierwsze rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego składane jest po szóstym miesiącu prowadzenia przez Uczestnika/czkę projektu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, Beneficjenci Ścieżki A, którzy podjęli działalność gospodarczą zobligowani są do złożenia Zestawienia wydatków poniesionych z finansowego wsparcia pomostowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2020 r.

Zestawienie należy złożyć w wersji papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem i pieczęcią firmową. Kompletne Zestawienie należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu lub wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie TARR S.A.

Okres sprawozdawczy, za który Beneficjenci przedstawiają wydatki to 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Przykład: jeśli umowa podpisana została w dn. 11.05.2020 r. to okresem sprawozdawczym jest 11.05.2020 r. – 10.11.2020 r.

Jednocześnie przypominam, iż finansowe wsparcie pomostowe rozliczane jest wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Uprzejmie proszę o dokładną weryfikację dotychczas poniesionych wydatków bowiem kwota finansowego wsparcia pomostowego, nie rozliczona przez Uczestnika/czkę projektu podlega zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO