W związku z powyższym, Beneficjenci Ścieżki A, którzy podjęli działalność gospodarczą zobligowani są do złożenia Zestawienia wydatków poniesionych z finansowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r.

Zestawienie należy złożyć w wersji papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem i pieczęcią firmową. Kompletne Zestawienie należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu lub wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie TARR S.A.

Okres sprawozdawczy, za który Beneficjenci przedstawiają wydatki to kolejne 6 miesięcy licząc od poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Jednocześnie przypominam, iż finansowe wsparcie pomostowe rozliczane jest wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Uprzejmie proszę o dokładną weryfikację dotychczas poniesionych wydatków bowiem kwota finansowego wsparcia pomostowego, nie rozliczona przez Uczestnika/czkę projektu podlega zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

ZESTAWIENIE-WYDATKOW-Z-FINANSOWEGO-WSPARCIA-POMOSTOWEGO II

Oświadczenie Covid 19