O projekcie

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 2 grudnia 2019 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu  „Młode kadry podkarpacia – II edycja” w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: 2  grudzień 2019 r. – 31 sierpień 2021 r.

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

Grupa docelowa: osoby bierne zawodowo niezarejestrowane w PUP, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET w wieku 15-29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Projekt zakłada wielopłaszczyznową aktywizację zawodowo-edukacyjną poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla Uczestników/czek projektu, które przyczynią się do łagodzenia problemów lokalnych rynku pracy wśród osób młodych i podniesienia poziomu ich aktywności zawodowej. Ponadto projekt będzie miał pozytywny wpływ na promowanie i rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez utworzenie minimum 30 nowych firm w województwie podkarpackim oraz wpłynie na długofalowe tworzenie nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

Ścieżka A

 • WYPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE,
 • BEZPŁATNE DORADZTWO I SZKOLENIA – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 36 os. Uczestników/czek (21K,15M),
 • STAWKA JEDNOSTKOWA (dotacja) – do 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30 Uczestnikom/czkom projektu,
 • WSPARCIA POMOSTOWE –  800,00 zł przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy.

 Ścieżka B

 • WYPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE,
 • BEZPŁATNE KURSY/ SZKOLENIA ZAWODOWE – dla 40 Uczestników/czek,
 • STAŻE ZAWODOWE – 100 Uczestników/czek (60K,40M), (6 m-cy/1 UP).

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • zamieszkiwanie (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem osób określonych dla trybu konkursowego poddziałania 1.3,
 • status osoby biernej zawodowo,
 • wiek 15-29 lat,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

 WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 423 155,80 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 301 998,01 zł

FORMY WSPARCIA

INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA I PORADNICTWO ZAWODOWE

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – to plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia biernego zawodowo. Celem IPD jest identyfikacja potrzeb i wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej. Indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego pozwoli na identyfikację potrzeb zawodowych, DZ zidentyfikuje stopień oddalenia od rynku pracy w wyniku czego opracuje lub zaktualizuje Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika/czki projektu dla 136 uczestników projektu (81K i 55 M).

PORADNICTWO ZAWODOWE – spotkania z doradcą zawodowym dla 136 uczestników projektu – kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wskazanie ścieżek rozwoju zawodowego, przygotowanie kompletu dokumentacji aplikacyjnej (cv, list motywacyjny), przygotowanie do poszukiwania pracy oraz do procesu rekrutacji.

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ŚCIEŻKA A

SZKOLENIE

W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie w wymiarze 24 godziny lekcyjne (4 dni x 6h) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia firmy. Uczestnicy projektu w liczbie 36 (21K,15M) będzie uczestniczyć w szkoleniu umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie obejmować będzie następujące moduły: administracyjno-prawne aspekty prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej, źródła pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, tworzenie biznesplanów, zrównoważony rozwój. Zapewniono: zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis) i przerwę kawową i obiadową.

DORADZTWO

Każdy Uczestnik/czka projektu skorzysta z 8 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa podstawowego z zakresu pomocy w przygotowaniu biznesplanu.

DOTACJA I WSPARCIE POMOSTOWE

O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się każdy Uczestnik/czka projektu, który ukończy wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz poradnictwo zawodowe.

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej  uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie, których ubiegać się będzie Uczestnik/czka projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości 23 050,00 PLN.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 30 Uczestnikom/czkom projektu.

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jest jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego Środki finansowe będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój, której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Uczestnik/czka projektu, który otrzymał/a środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszył inne istotne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia środków.

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jest jednorazowo i podstawowego wsparcia pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.

Uczestnik/czka projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

WSP. POMOST. FINANSOWE przyznane zostanie na podstawie wniosku składanego wraz z wnioskiem o wsparcie finansowe, przeznaczone na cele pokrycia niezbędnych, bieżących opłat związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 30 uczestników projektu otrzyma finansowe wsparcie pomostowe 800,00 zł/mc przez 12 m-cy od momentu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE I STAŻE – ŚCIEŻKA B

KURSY/SZKOLENIA ZAWODOWE

Będą dobierane adekwatnie do potrzeb/predyspozycji uczestnika projektu (K/M, z uwzględnieniem stopnia/charakteru niepełnosprawności), zgodnie z ustalonym dla nich IPD oraz potrzebami rynku lokalnego lub regionalnego woj. podkarpackiego. Czas trwania Kursu/szkolenia zawodowego oszacowano średnio na poziomie 80h, co wynika ze zdiagnozowanej  potrzeby realizacji takowego wsparcia zgodnie z IPD Uczestnika/czki projektu. Kurs/szkolenie zawodowe będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. Warunkiem zakończenia udziału w kursie/szkoleniu zawodowym będzie udział w egzaminie mającym na celu weryfikację umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu/szkolenia zawodowego. Usługi szkoleniowe będą realizowane przez podmioty zarejestrowane w RIS prowadzące przez właściwy WUP. Uczestnicy kursu/szkolenia zawodowego otrzymają:

 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW
 • badania lekarskie
 • stypendium szkoleniowe
 • egzamin
 • certyfikat/zaświadczające/potwierdzające nabyte kwalifikacje
 • zwrot kosztów dojazdu

Liczba Uczestników/czek projektu: 40 os.

STAŻE ZAWODOWE

Pozwolą na praktyczne wykorzystanie nabytych kwalifikacji i umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Staże realizowane będą zgodnie z Wytycznymi EFS w obszarze rynku pracy, zgodnie z zaleceniami Rady (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014 str. 1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW. Staże będą trwały 8h/dobę, maksymalnie 40h tygodniowo., osoby z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności– 7h/dobę, maksymalnie 35h tygodniowo. Każdy uczestnik projektu odbywać będzie staż na podstawie umowy oraz indywidualnie opracowanego programu stażu. Po zakończeniu stażu Uczestnik/czka projektu otrzyma pisemną ocenę oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu. Każdy Uczestnik/czka projektu będzie miał opiekuna stażu. Miejsca staży zawodowych dobierane będą adekwatnie do predyspozycji/potrzeb Uczestnika projektu (K/M, z uwzględnieniem stopnia/charakteru niepełnosprawności).

Liczba Uczestników/czek projektu: 100 (6 m-cy/1 Uczestnika/czkę).