Informujemy, iż zbliża się okres rozliczenia drugiego rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego (transze 7-12).

W związku z powyższym, Beneficjenci Ścieżki A, którzy podjęli działalność gospodarczą zobligowani są do złożenia Zestawienia wydatków poniesionych z finansowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r. Zestawienie należy złożyć w wersji papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem i pieczęcią firmową. Kompletne Zestawienie należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na Read more about Informujemy, iż zbliża się okres rozliczenia drugiego rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego (transze 7-12).[…]

Informacja

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż została zamknięta rekrutacja w ramach „Ścieżki B” (staże) do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Informacja

W związku z obecną sytuacją epidemiczną COVID – 19 a także z wprowadzanymi czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu firm w niektórych branżach, co uniemożliwia odbywanie stażu, należny do listy obecności za dany miesiąc załączyć poniższe Oświadczenie. Oświadczenie dla UP w trakcie odbywania stażu COVID – 19

Informacja

W związku z obecną sytuacją epidemiczną COVID – 19 a także z wprowadzanymi czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu firm w niektórych branżach, co uniemożliwia odbywanie stażu, nalezy do listy obecności za dany miesiąc załączyć poniższe Oświadczenie. Harmonogram wsparcia 16.11.2020 r.

Informacja

Zgodnie z zapisami § 4 pkt. 14 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja”  Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/czkę projektu. Pierwsze rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego składane jest po szóstym miesiącu prowadzenia przez Uczestnika/czkę projektu działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Beneficjenci Ścieżki A, którzy podjęli Read more about Informacja[…]

Harmonogramy wsparcia

Harmonogram wsparcia 01.06.2020 r. Harmonogram wsparcia 01.07.2020 r. Harmonogram wsparcia 04.05.2020 r. Harmonogram wsparcia 06.07.2020 r. Harmonogram wsparcia 15.06.2020 r. Harmonogram wsparcia 20.04.2020 r. Harmonogram wsparcia 07.09.2020 r. Harmonogram wsparcia 15.09.2020 r. Harmonogram wsparcia 03.10.2020 r. Harmonogram wsparcia 05.10.2020 r. Harmonogram wsparcia 12.10.2020 r. Harmonogram wsparcia 01.11.2020 r. Harmonogram wsparcia 16.11.2020 r.

Informacja

Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów. Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów. Oświadczenie należy złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać Read more about Informacja[…]

Informacja

Przypominam o obowiązku przesyłania deklaracji DRA wraz z potwierdzeniem zapłaty składek ZUS za każdy miesiąc, stanowi to bowiem podstawę do wypłaty kolejnej raty wsparcia pomostowego.

Informacja dotycząca wsparcia pomostowego

W związku z licznymi pytaniami przypominam, iż Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT). Dodatkowo nadmieniam, iż koszty kwalifikowane w ramach w Finansowego wsparcia pomostowego określone są Katalogiem zamkniętym określonym w § 4  Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II Read more about Informacja dotycząca wsparcia pomostowego[…]

STAŻE DLA MŁODYCH !!!

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierujemy do osób fizycznych w Read more about STAŻE DLA MŁODYCH !!![…]

Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A i B, gdzie zaktualizowano definicję młodzieży NEET oraz Osoby niekształcącej się. Dokonano również zmiany podstawy prawnej Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A w §3 ust 1. pkt. k, oraz Read more about Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych[…]

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z zakończeniem oceny  biznes planów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Młode kadry Podkarpacia – II”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia dokumentu Read more about DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI[…]

OSTATECZNA LISTA BIZNES PLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznes planów rekomendowanych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja” opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczna lista oceny merytorycznej Biznes Planów.pdf

Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B z dniem 31.03.2020 r. zostaje zakończona. Osoby, którzy złożyły dokumentacje rekrutacyjną otrzymają informację telefoniczną o dalszych krokach udziału w projekcie.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 1 kwietnia 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Biznesplany należy składać za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”.[…]

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Informujemy, że w dniach 23-25.03.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym w celu odbycia poradnictwa zawodowego w zakresie: 1.Planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełnianie/podnoszeniekompetencji/kwalifikacji zawodowych,  2.Badanie predyspozycji zawodowych, wskazanie ścieżek rozwoju zawodowego,3.Przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),  4.Przygotowanie do poszukiwania pracy oraz do procesu rekrutacji. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań: Harmonogram poradnictwo zawodowe Harmonogram poradnictwo zawodowe(3) Harmonogram poradnictwo zawodowe (2)